ข่าวประชาสัมพันธ์เทศกาลและงาน

“Chiang Rai Sustainable Design Week 2023” ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อไปสู่ Unesco

Chiang Rai Sustainable Design Week 2023

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกฤศ โพธสุธน รองนายก อบจ.เชียงราย นายวินัย โซนี่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ รศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลเชียงรายเมืองเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Chiang Rai Sustainable Design Week 2023 ”

โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผู้ที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนาแนวคิดและผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืน ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ จำหน่ายสินค้า และทดลองตลาดผ่านกิจกรรม เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล ในระดับชาติเชื่อมโยงระดับนานาชาติ ระหว่างเครือข่ายการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ให้มีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อสามารถสร้างโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ที่จะนำเชียงรายไปสู่ “เมืองสร้างสรรค์ UNESCO” ต่อไป

Chiang Rai Sustainable Design Week 2023

เทศกาลที่เหล่านักสร้างสรรค์ การออกแบบ การบริการ จากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้มีพื้นที่ในการสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย   ความร่วมมือ และขยายช่องทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งภายในงานตลอดทั้ง 7 วัน จะมีกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Exhibition & Showcase นิทรรศการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมองกระบวนการ คิดและเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน
  • กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์การออกแบบเพื่อความยั่งยืนจากนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
  • กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Workshop การถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่างโดยการทดลองปฏิบัติจริง ในหลากหลายหัวข้อซึ่งจัดกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย
  • กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Learning & Sharing เป็นกิจกรรม Workshop ที่มีตลอดทั้ง 7 วัน
  • กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม Design Market การจัดสรรพื้นที่ให้กลายเป็นตลาด ที่รวบรวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มธุรกิจนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต และนักออกแบบได้ทดลองตลาด ทดลองสินค้ากับผู้ผลิต และนักออกแบบสร้างสรรค์

  • กิจกรรมที 6 กิจกรรม Music & Performance การแสดงดนตรี และการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
Chiang Rai Sustainable Design Week 2023

โดยมีกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2566 ณ ลานธรรมลานศิลป์ถิ่นพญามังราย บริเวณศาลากลางหลังเก่า และย่านสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ ชุมชนสันป่าหนาด บ้านสิงหไคล ย่านธนาลัย ถนนพหลโยธินสายเก่า ย่านเจ็ดยอด ตลาดไนซ์บาร์ซ่า ตลาดเทศบาล ตลาดศิริกร และบรรพปราการ งานจัดตั้งแต่ 16.00-20.00 น. มีกิจกรรม Workshop ต่างๆมากมา

Loading