อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย – ผู้ว่าฯพุฒิพงศ์ ลงพื้นที่อ.แม่สรวย

เขื่อนแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ข้อมูลล่าสุด – 16 มีนาคม 2566

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติราชการ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างครบครัน ซึ่งก่อนการประชุมได้มีการแสดงรำวงประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ของจนท.ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่อ.แม่สรวย เพื่อเป็นการต้อนรับอีกด้วย

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย

นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย กล่าวว่า
อำเภอแม่สรวยตั้งอยู่ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ในบริเวณตำบลแม่สรวย ซึ่งอยู่ห่างจังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 50 กิโลเมตร
– พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ มีที่ราบระหว่างภูเขา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 437 เมตร ลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 892,882 ไร่ พื้นที่ราบ 89,331 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ภูเขา 799,217 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.51 พื้นน้ำ 4,334 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของพื้นที่ทั้งหมด
– แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ต.แม่สรวย ต.ป่าแดด ต.แม่พริก ต.ศรีถ้อย ต.ท่าก๊อ ต.วาวี และต.เจดีย์หลวง
– มีประชากร 84,912 คน แบ่งเป็นชาย 42,565 คน เป็นหญิง 42,374 คน

นายอำเภอแม่สรวยกล่าวต่อไปว่า อ.แม่สรวย มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติเป็นป่าเขา ต้นน้ำลำธารเหมาะสมกับการท่องเที่ยวมีสภาพภูมิอากาศที่น่าอยู่ เย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติสวยงามหลายแห่ง เช่น

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย(วาวี) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย(วาวี)
 • ดอยกาดผี
 • แหล่งชาบ้านวาวี
 • แหล่งกาแฟบ้านดอยช้าง
 • อ่างเก็บน้ำแม่สรวย
 • ยอดดอยช้างซึ่งเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพเมืองเชียงราย
 • รวมทั้งหมู่บ้านพื้นเมืองและหมู่บ้านชาวเขาที่ควรค่าแก่การท่องเที่ยว เยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตพื้นบ้าน กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ตำบลป่าแดด วิถีชีวิตชาวเขาเผ่าต่างๆ จำนวน 36 หมู่บ้าน 114 หย่อมบ้าน
 • มีผลผลิตและกิจกรรมเด่นเด่นหลากหลายและมีสวนเกษตรที่น่าสนใจได้แก่ ไร่หล่อทรัพย์ ไร่ม่อนดินแดง สวนมะม่วงวังน้ำทิพย์ โครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ สวนส้มตำบลศรีถ้อย สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี(ดอยช้าง) สวนส้มดอยเงิน และสวนชาวี
 • นอกจากนี้ยังมี ข้าวโพดหวานขายริมทาง สำหรับคนเดินทางผ่านซึ่งถือเป็นเสน่ห์และศักยภาพทางธรรมชาติ
 • โดยอำเภอแม่สรวยได้กำหนดทิศทางการพัฒนาหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาให้อำเภอแม่สรวยเป็นแดนดินถิ่นเกษตรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • ปัญหาที่สำคัญในพื้นที่อำเภอแม่สวยขณะนี้มีการเร่งแก้ไขปัญหาสถานประกอบการที่พักบริเวณดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สวย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวในที่ประชุมว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้องทำงานเป็นทีมบูรณาการให้ทุกหน่วยงานมีการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระดับหมู่บ้านให้ใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)เป็นกลไกลในการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมไปถึงนำเสนอความต้องการของประชาชนมาสู่ระดับจังหวัดด้วยกลไกของ กม. ท้องที่ท้องถิ่นต้องทำงานเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้

การเตรียมพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่
อาทิ แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน มีการเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ซักซ้อมการอพยพประชาชนออกพื้นที่แผ่นดินไหว ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย รวมไปถึงปัญหาอุทกภัยดินโคลนถล่ม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ขอให้หน่วยงานในอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้เปราะบางในพื้นที่ โดยพิจารณาใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นแก้ปัญหาความยากจน และความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาประสบอยู่ในทุกๆเรื่อง ซึ่งเขาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ต้องช่วยกันยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเชียงรายให้ดีขึ้น ให้พ้นจากความยากจน ข้าราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องช่วยกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่าโครงสร้างพื้นฐานเชียงรายจะโตไว เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่จะต้องมีความพร้อม ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ส่วนราชการต้องช่วยกันสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง เราจะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงรายในอนาคต

อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย – ภาพ : www.naewna.com

นอกจากนี้ผู้ว่าฯเชียงราย ได้แจ้งว่า รัฐบาลได้อนุมัติโครงการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง” ซึ่งกว่า 30 ปีที่ชาว อ.แม่สรวยรอ ตอนนี้ได้สิ้นสุดการรอคอยแล้ว ต้องขอบคุณประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ในพื้นที่ อ.แม่สรวย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันผลัดกัน และนำเสนอความต้องการแหล่งน้ำของประชาชน ขณะนี้ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย กรอบวงเงินงบประมาณ 1,325 ล้านบาท มีแผนระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2567-2569 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รวมทั้งบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สามารถเก็บกักน้ำได้ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับช่วยเหลือ ด้านการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลป่าแดดและพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 4,775 ครัวเรือน ส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,200 ไร่ ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถสร้างรายได้ ขยายอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งยังช่วยรักษาสภาพต้นน้ำลำธาร เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ จะเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้พี่น้องชาวอำเภอแม่สรวย ได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว
16 มีนาคม 2566

เปิดดูทั้งหมด 933 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง