l  
Visitor  : 12 คน
หน้าหลัก ที่เที่ยว ที่พัก ที่กิน-ดื่ม จุดกางเต็นท์ - ชมทะเลหมอก - อุทยาน บริษัททัวร์-รถเช่า แผนที่เชียงราย จัดโปรแกรมทัวร์ จองที่พัก
ค้นหา
Tourismchiangrai.com
แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ
 
ข้อมูลจังหวัดเชียงราย
ประวัติเมืองเชียงราย
รวมภาพแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย
ตำนานพระธาตุ 9 จอม
พระเชียงแสน
ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช
49 ศิลปินล้านนาไทย
หมู่บ้านชาที่เชียงราย
ชนเผ่า / ชาวเขา ใน จ.เชียงราย
พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
แนะนำบริษัททัวร์-รถเช่าเชียงราย
รถเช่าเชียงราย บิ๊ก รถเช่าเชียงราย
แฮปปี้อินเชียงราย ทราเวล (Happy In Chiangrai Travel)
รถตู้ D4D ให้เช่า พร้อมคนขับ ชำนาญทาง (รถเช่าเชียงราย)
(สุทิน บริการ) รถตู้นำเที่ยว เชียงราย-เชียงใหม่ พร้อมคนขับ ราคาเริ่มต้น 1800 บาท /วัน
รถตู้เช่าเชียงราย "โกหนานบริการรถตู้" ทุกทิศทั่วไทย
รถตู้เช่าเชียงราย-เชียงใหม่ สรรณ์ชัย (คุณหนุ๋ย)
 
 
เที่ยวเชียงราย by tourismchiangrai.com ความเป็นมา
ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2547-2550 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศและปัญหาความต้องการของประชาชน จังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางให้ ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน บริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแบบครบวงจร (One Stop Service Center) ทางจังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงรายแต่งตั้งกรรมการขึ้น 2 ชุดคือกรรมการอำนวยการและกรรมการ บริหารศูนย์ฯ เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และทางจังหวัดได้ขออนุญาตใช้สถานที่บริเวณชั้น 2 อาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ว่างอยู่ จากทางขนส่งจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์ฯและเป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

1. คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ทั้ง 2 ท่าน) รองประธานกรรมการ
3. ปลัดจังหวัดเชียงราย กรรมการ
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กรรมการ
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการ
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรรมการ
8. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กรรมการ
9. ขนส่งจังหวัดเชียงราย กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
11. พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 15 กรรมการ
13. นายสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย กรรมการ
14. ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ภาคเหนือเขต 2 กรรมการ
15. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ
16. นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กรรมการ
17. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กรรมการ
18. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กรรมการ
19. นายกสมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย กรรมการ
20. ประธานเชียงรายเน็ต กรรมการ
21. ประธานชมรมผู้ประกอบการรถเช่าจังหวัดเชียงราย กรรมการ
22. นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
23. ประธานเครือข่าย OTOP กรรมการ
24. ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงราย กรรมการและเลขานุการ
25. นายเสริฐ ไชยยานันตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว ศทกจ.ชร. กรรมการและเลขานุการ


มีหน้าที่
1. กำหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการของศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายนำไปสู่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
2. ส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ ให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดทำข้อ
มูลพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณและประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานประจำศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
6. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารฯ, คณะทำงานประจำศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
7. พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารฯ, คณะทำงานประจำศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
8. กำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบในการปฏิบัติการทำงานของศูนย์ฯ


2.คณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

1. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี เปเรร่า (อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ฝ่ายตลาด)
3. นางลินจง ขันติวรยศ (อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ฝ่ายภัตตาคารและร้านอาหาร)
4. นายเฉลิมชัย คำแสน (กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ
5. นายภูวดล จันทร์เที่ยง (กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ)
6. นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์ (กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ)
7. นางสาวประนอม วงศ์ใจ (กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ)
8. นายกิตติ ทิศสกุล (สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ)
9. นายอภิชา ตระสินธุ์ (กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯ)
10. นายหัสดินทร์ธร สองสมุทร (ประชาสัมพันธ์สมาคมท่องเที่ยวฯ)
11. นายสมมาตร บุญนาค (อุปนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ฝ่ายโรงแรมและที่พัก)
12. อาจารย์วิรุณศิริ ใจมา (อุปนายกฝ่ายวางแผนสมาคมท่องเที่ยวฯ)
13. นางสร้อยทอง รีอินทร์ (อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว)
14. นางสาวสมขวัญ ชื่นธีระวงศ์ (ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย)

มีหน้าที่
1. พิจารณาเงินเดือน โบนัสความดีความชอบของคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
2. ตรวจสอบประเมินผลงานทุก 6 เดือนของคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
3. ให้คำแนะนำ ปรึกษา ประสานงานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
4. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
5. พิจารณาการคัดเลือกคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ

หน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) คือให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
เป็นศูนย์กลางประสานงานการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว
และผู้ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดังนี้

นักท่องเที่ยว

ให้ข้อมูล โปรแกรมทัวร์ ห้องพัก ร้านอาหาร ตารางการเดินทาง รถยนต์ สายการบิน ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
ผ่านทาง สื่ออีเลคโทรนิคและสื่ออี่น ๆ

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

ศูนย์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานในการออกงานแสดงสินค้า ช่วยเผยแพร่ข้อมูลทางธุรกิจให้กับผู้
ประกอบการ ช่วยจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่ออีเลคโทรนิคและสื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด สถิติ ฯลฯ

นักลงทุน

ศูนย์จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและช่วยจัดหานักลงทุน รวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อผู้ประกอบการใหม่ ๆ และผู้ประกอบการเดิมด้านการท่องเที่ยวหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มาดำเนินธุรกิจ ลงทุน หรือ ร่วมลงทุน ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย