ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงรายขอเชิญชวนเข้าร่วม “โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวันฉัตรมงคล

จังหวัดเชียงรายขอเชิญชวนเข้าร่วม “โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ระยะทาง 5 กม. วันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 66 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย “รายได้ค่าสมัครทั้งหมด ส่วนหนึ่งมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยเป็นการรายงานการดำเนินงาน ความพร้อมของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจ ในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเตรียมหน่วยพยาบาล การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วม การจัดเตรียมน้ำดื่มและอาหาร รวมถึงด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประชุมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

จังหวัดเชียงรายมีกำหนดจัดโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 66 ขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

  • เส้นทางเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดเชียงราย มีระยะทาง 5 กิโลเมตร
  • เริ่มปล่อยตัวจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผ่านสะพานแม่ฟ้าหลวง ผ่านการประปา ผ่านโรงแรมเดอะริเวอร์รี ผ่านแยกโรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค ตรงไปยังวัดพระแก้ว และเลี้ยวขวาหลังโรงเรียนเชียงรายวิทย์ เลี้ยวขวาไปยังวัดดอยงำเมือง เลี้ยวขวาขึ้นเสาสะดือเมืองเพื่อสักการะพระธาตุดอยจอมทองและเสาสะดือเมือง จากนั้นลงเลี้ยวขวาลงถึงบ้านพักนายสิบ และตรงไปยังสะพานแม่ฟ้าหลวงเข้าสู่เส้นชัยที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ

  • สามารถสมัครได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โทร 053-177-328-9
  • รายได้ค่าสมัครทั้งหมดส่วนหนึ่งมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย https://www.facebook.com/Samnaknganprachasamphan/

Loading