ข่าวประชาสัมพันธ์บทความ-สาระน่ารู้-โซเชียล-อื่นๆ

ผ้าไทย “ลายเชียงแสนหงส์ดำ” อัตลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของชาวเชียงราย

ผ้าไทย “ลายเชียงแสนหงส์ดำ” อัตลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของชาวเชียงราย

การเสริมผ้าไทยตามโครงการ อัตลักษณ์ อาภรณ์นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการออกแบบลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่สื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด “ลายเชียงแสนหงส์ดำ และ สีม่วงเชียงราย เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์คตินิยม ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในจังหวัด

เพื่อส่งเสริมทุนทาง วัฒนธรรมในการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์คุณค่าและความโดดของมรดกภูมิปัญญา การปักผ้า การถัก การทอผ้าให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร เด็กเยาวชน และประชาชน ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นมากยิ่งขึ้น

// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Loading