ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจะดีขึ้น

ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์หมอกควันไฟป่า PM2.5 จะดีขึ้น

ประกาศ….เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) ขออนุญาตปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นครับ

สอบถามโทร.0837646475

……

ประกาศอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า

เนื่องด้วยสถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในห้วงที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงราย มีค่าสูงเกินมาตรฐานติดต่อกันมาหลายวัน โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ และตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์ได้เกิดจุดความร้อน (Hotspot) ขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป กอปรกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมพลเพื่อปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) พิจารณาแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต้านไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงขอปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิทยา สะศรีสังข์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

//เพจ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก Lam nam kok National Park

เปิดดูทั้งหมด 52 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง