ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงรายขยายเวลา “ห้ามเผา” ไปจนถึง 30 เมษายน 2566

จังหวัดเชียงรายขยายเวลา ห้ามเผา ไปจนถึง 30 เมษายน 2566

จังหวัดเชียงราย ออกประกาศเพื่อการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศ ในเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิดหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560) ห้ามการเผาในพื้นที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ห้ามการเผาในเขตทาง พื้นที่ริมทางหลวง และทางหลวงท้องถิ่น

หากฝ่าฝืนจะมีโทษ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอำเภอท้องที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป

กรณีพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

  • ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย/สถานี
  • ตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน 191
  • ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (สบอ.15) สายด่วน 1362 หรือโทร 053-712603
  • สายด่วนทางหลวง 1586
  • สายด่วนทางหลวงชนบท 1146

โดยผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดกฎหมาย และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับเงินรางวัลนำจับจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบแนวทางที่กำหนดไว้

Loading