ข่าวประชาสัมพันธ์บทความ-สาระน่ารู้-โซเชียล-อื่นๆ

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่

ในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Grow food, not tobacco” เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันที่ประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของ บุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงกำหนด คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 คือ

“บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย”

…….

เกร็ดความรู้ :

นอกจาก 31 พฤษภาคม จะเป็น วันงดสูบบุรี่โลก ในวันนี้ยังเป็น “วันนากโลก” โดยองค์กร International Otter Servival Fund (IOSF)

กำหนดให้ ทุกวันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม นับแต่ปี ค.ศ.2015

เป็น “วันนากโลก” หรือ “World Otter Day” เพื่อให้เราตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีต่อนาก ได้แก่ การคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัย การค้าขนสัตว์ผิดกฎหมาย การลักลอบเลี้ยง ปัญหามลภาวะ และการล่า

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Loading