ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เที่ยวบทความ-สาระน่ารู้-โซเชียล-อื่นๆ

ขอเชิญชวนทุกคนไปไหว้พระธาตุเจดีย์ 8 พระธาตุประจำวันเกิดของอำเภอแม่สาย

ด้วยในระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสงฆ์อำเภอแม่สาย ได้มีมติการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาอุปถัมภ์ วัดวิเชตร์มณี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เห็นชอบการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุประจำวันเกิด ตำบลละ 1 แห่ง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามควบคู่กับการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในพื้นที่ โดยประกอบด้วย

1. พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์ พระธาตุวัดเหมืองแดง ตำบลแม่สาย

2. พระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ พระธาตุวัดห้วยไคร้หลวง ตำบลห้วยไคร้

3. พระธาตุประจำวันเกิดวันอังคาร พระธาตุวัดเจติยาราม ตำบลศรีเมืองชุม

4. พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางวัน) พระธาตุวัดถ้ำปุ่ม ตำบลโป่งงาม

5. พระธาตุประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน) พระธาตุวัดทุ่งสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านด้าย

6. พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี พระธาตุวัดป่าแดงหลวง ตำบลเกาะช้าง

7. พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ พระธาตุวัดพระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ

8. พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ พระธาตุวัดน้ำจำ ตำบลโป่งผา

ดังนั้น อำเภอแม่สายจึงได้มีการวางแผนและสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ของคณะสงฆ์อำเภอแม่สาย โดยจัดทำเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา “ไหว้พระ ๘ พระธาตุ ประจำวันเกิด” สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายขึ้น และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาของอำเภอแม่สาย ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น

2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว

3. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเป็นมัคคุเทศก์ สร้างมัคคุเทศก์ให้กับชุมชน และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นรักและหวงแหนวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง

Loading