ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

ททท.เชียงราย ร่วมกับ ททท.สมุทรสงคราม เชื่อมการท่องเที่ยวระหว่างกันภายใต้โครงการ The Link Local to Global”  โดยใช้ชื่อเส้นทาง  “จากรากชู สู่ปลาทูแม่กลอง”

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย นำคณะผู้ประกอบการและสื่อมวลชนจังหวัดเชียงรายประมาณ 20 คน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาค “โครงการ The Link Local to Global : Domestic to Domestic” ภายใต้แนวคิดการนำวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F (Food, Film, Fashion, Fighting, Festival) ที่เป็น Soft Power ของไทย โดยใช้ชื่อเส้นทาง  “จากรากชู สู่ปลาทูแม่กลอง” เชื่อมโยงจังหวัดเชียงราย และจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างกัน

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงราย กล่าวว่าการดำเนินโครงการ The Link Local to Global” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ Domestic to Domestic   ในลักษณะการจับคู่จังหวัดร่วมขายหรือคู่ค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ ภายใต้แนวคิดการนำวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ  (5F : Food) ที่เป็น Soft Power ของไทย

โดย ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เชื่อมโยงเรื่องราวและสัมผัสประสบการณ์อาหารท้องถิ่นท้องถิ่น ด้วยเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (ของกิ๋นลำจากยอดดอย เจียงฮาย VS อาหารอร่อยริมน้ำ สมุทรสงคราม)

  • ด้วยเมนูอาหารวัฒนธรรมชาวอาข่าจาก “รากชู”  ซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ ทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่สดใหม่จากธรรมชาติของชาวอาข่า และรสชาติที่รังสรรค์ออกมาได้โดดเด่นไม่เหมือนใคร ที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดเชียงราย
  • เชื่อมโยง “อาหารอร่อยริมน้ำ” ด้วยเมนู ปลาทูแม่กลอง “หน้างอ คอหัก” แห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ราชาแห่งปลาทู สุดยอดปลาทูไทยที่ได้รับการยอมรับในรสชาติความอร่อยแบบหาปลาทูจากแหล่งอื่นๆ ในไทยมาเทียบเคียงไม่ได้

อีกทั้งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะเป็นเป้าหมายกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายได้อีกมาก ด้วยเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นลำดับต้นๆของประเทศและมีประชากรรวมทั้งเป็นแหล่งโรงงานประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ททท.สำนักงานเชียงราย คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ระหว่างเชียงรายและสมุทรสงคราม  อันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับทั้งสองพื้นที่ในอนาคตได้ต่อไป

Loading