ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่วงผญาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย วาระสมโภชเฉลิมฉลอง ๗๕๐ ปี เมืองเจียงฮาย

ขอเชิญร่วมงาน “ข่วงผญาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย วาระสมโภชเฉลิมฉลอง ๗๕๐ ปี เมืองเจียงฮาย “ อยู่เย็นเป๋นสุข วิถีคนเจียงฮาย ”

ด้วยสภาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย เครือข่ายหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย เขต ๒ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม(กสส.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงพยาบาลแม่ลาว จะจัดงานข่วงผญาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย  เพื่อการธำรงคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาสุขภาพพื้นบ้าน ที่สามารถให้บริการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมได้ โดยการเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ระหว่างการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และร่วมสมโภชเฉลิมฉลอง ๗๕๐ ปี๋ เมืองเจียงฮาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญา วัฒนธรรมสุขภาพพื้นบ้านล้านนา(หมอเมือง) ได้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพชาวบ้าน ในชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมคนไทล้านนา  จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนและผู้สนใจ ร่วมงานฯดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ข่วงผญาโฮงยาแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (สนามด้านข้างอาคารเฮือนแม่ฟอง ภายในโรงพยาบาลแม่ลาว ) 

ข่าว : คุณจุฬาพงษ์ หาญเจริญ

Loading