ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดงานข่วงผญา อยู่เย็นเป็นสุข วิถีคนเจียงฮาย หมอเมือง ร่วมฉลอง 750 ปี เมืองเจียงฮาย

จัดงานข่วงผญา อยู่เย็นเป็นสุข วิถีคนเจียงฮาย หมอเมือง ร่วมฉลอง 750 ปี เมืองเจียงฮาย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงพยาบาลเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
นายเลื่อน ธนะเพทย์ ประธานสภาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย กล่าวว่า สภาหมอเมืองล้านนาเจียงฮาย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคม โรงพยาบาลเทิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์จังหวัดเชียงราย สถาบันผญาประชาสังคมเจียงฮาย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพ จัดงานข่วงผญา อยู่เย็นเป็นสุข วิถีคนเจียงฮาย หมอเมือง ร่วมฉลอง 750 ปี เมืองเจียงฮาย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงพยาบาลเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดองค์ความรู้ หรือผญาหมอเมือง วัฒนธรรมสุขภาพพื้นบ้านล้านนา ที่มีบทบาทบำบัดรักษาสุขภาพ ยังส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ องค์รวมทั้งแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนปัจจุบัน และเพื่อการเรียนรู้ รับบริการสุขภาพแบบพื้นบ้านในวิถีวัฒนธรรมคนล้านนา 750 ปี แบบดั้งเดิมของภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม อาหารสุขภาพพื้นบ้านล้านนา และสมุนไพร อีกทั้ง กายบำบัด พิธีกรรมบำบัด อาหารบำบัด สมุนไพรบำบัด การแสดงศิลปะวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา กับ อีสาน จัดข่วงสาธิตในกิจกรรมต่าง ๆ และข่วงความรู้แลกเปลี่ยนกันกับการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพองค์รวม ด้วยมาตรฐานคุณธรรม เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาหมอเมืองล้านนาเชียงราย ศูนย์ประสานงานภาคประชาสังคมเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 750 ปี(หลังใหม่) ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 083- 600930 , 086- 1883190

ข่าว : สวท.เชียงราย

Loading